مرکز بهداشتی درمانی دهلر

مرکز بهداشتی درمانی روستائی دهلر واقع در 14 کیلومتری شهر کنگاور می باشد

کارکنان این مرکز :

دکتر سمیه شیخی- پزشک مرکز

میثم سلیمی - کارشناس بهداشت محیط

کبری فیروز مهر - مامای بیمه روستائی

اعظم همتی اظهر - کارشناس آزمایشگاه 

اسفندیار عبدالتاجدینی - داروخانه

رسول جلیلی - راننده

طوبی چشمه نوشی - سرایدار

خانه بهداشت

خانه بهداشت آران - شیرزاد واحدی و فرزانه خالوند

  خانه بهداشت دهنو خزل - رامش رضایی

dehlor
خانه بهداشت دهلر - علی اشرف سیفعلی و فوزیه سیفعلی

خانه بهداشت دوآب - مهناز مرادی

خانه بهداشت خلجرود - هدایت نوری و فرزانه گیتی وند

خانه بهداشت میرزاولی - بهمن حطمی و ناهید کریمی