دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

شر ح وظایف اجمالی

گروه تخصصی بیماریها بر این امر اهتمام دارد که کیفیت فنی خدمات را به صورتی برنامه ریزی نماید که خدمات قابل ارایه موثر واقع شود. ، یعنی در بروز و شیوع بیماریهاو نیز مرگ و میر و ابتلا اثر مثبت داشته باشد. کابرد آن بی خطر و دارای تاثیر پایدار بوده و همچنین جامعه قادر به پرداخت هزینه های آن باشد. بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای غیر واگیر و واگیر را به نحو موثر انجام دهد. با پایش دائمی وضعیت بیماریها در جامعه وضعیت بیماریهای بازپدید و نوپدید را مد نظر داشته باشد.و مدیریت ارائه خدمات بیماریهارا با انجام فعالیت های موثر در سطوح برنامه ریزی ، سازمان دهی ، پایش و ارزشیابی ، هدایت و رهبری ، هماهنگی های برون بخشی و درون بخشی ( ارتباط سازمانی ) تصمیم گیری ، خلاقیت و نوآوری و نیز جلب مشارکت جامعه برای دستیابی به یک پوشش مطلوب را به نحو مطلوب به انجام رساند.