امور عمومی

 

الهه حسین آبادی

الهه حسین آبادی

رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت

تلفن تماس 48232654