رییس مرکز بهداشت شهرستان کنگاور

مهندس کامیار رستم آبادی

رستم آبادی

تلفن محل کار:08348223051

نمابر:08348225009

****************************************************

معاون : آقای آیت اله گودینی

آیت گودینی