رییس مرکز بهداشت شهرستان کنگاور

 شهبازی۱

مهندس رضا شهبازی

تلفن محل کار:08348223051

نمابر:08348225009

خلاصه ای ازسوابق کاری

  1. مسئولین مراکز بهداشتی درمانی
  2. کارشناس مسئول بهداشت محیط
  3. معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

********************************************** **

شیرزاد واحدی

شیرزاد واحدی

امور عمومی عمومی (معاون)

بازرس و نماینده ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

تلفن تماس 48232654