امور عمومی

   مهندس فرحبخش دیبا 

رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت

تلفن تماس 48232654