امور عمومی

شیرزاد واحدی

  

شیرزاد واحدی 

رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت

بازرس و نماینده ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

تلفن تماس 48232654