دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد بهداشت دهان و دندان