کارکنان

 

مسئول امور مالی : حمیدرضا درخشان خواه

تحصیلات: کارشناس حسابداری

 
d

----------------:  دریافت و پرداخت

جواد فقیری - حسابدار

تحصیلات:کارشناس حسابداری

 فقیری

محمد حسن شایسته - کار پرداز

shayesteh