شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط  :
1) مطالعه درباره مواد مختلف که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی بین¬المللی منع شده است و گزارش به مقام مسئول
2) مطالعه و بررسی و کنترل رفرانسهای سازمانهای بین¬المللی
3) کنترل و نظارت بر ساخت مواد از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول و حذف مواد اولیه غیرمجاز مانند سموم شیمیائی و مواد افزودنی غیرمجاز
4) کنترل و نظارت بر فعالیتهای واحدهای تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در مرکز یا استانها
5) مطالعه و جمع¬آوری اطلاعات فنی در مورد کالاهای وارده به کشور از نظر ترکیبات شیمیائی
6) شرکت در جلساتی که به منظور طرح درخواست آگهی¬های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تشکیل می¬شود.
7) نظارت و همکاری با واحدهای تولیدی در مراحل مختلف ساخت محصولات و دادن نظر مشورتی لازم
8) همکاری در کنترل فاکتور کالاهای وارده کشور، تطبیق کیفیت کالاها با فرمول¬های ارائه شده از طرف متقاضیان و همچنین مشخصاتی که از گمرک فرستاده می¬شود.
9) نظارت بر گواهینامه¬های ساخت مواد که از کشورهای مبداء صادر می¬شود و نظارت بر کار مسئولین اعزامی به کارگاهها و کارخانه¬ها
10) نظارت بر بازرسی از کارخانجات، کارگاهها، واحدهای تولیدی در مراحل مختلف و صدور دستورات لازم  جهت تعویض و تکمیل دستگاههای فنی و دادن نظرهای مشورتی لازم
11) نظارت بر کار و آموزش اکیپ¬های بازرسی و تهیه وسائل کار موردنیاز آنها
12) شرکت در جلسات یکه به منظور طرح درخواست آگهی¬های مواد تشکیل می¬شود و همچنین شرکت در کمیسیونهائی که به منظور استاندارد کردن مواد تشکیل می¬شود.
13) جمع¬آوری آمار و اطلاعات مدارک مربوط به ورود و تهیه مواد و تجزیه و تحلیل آنها
14) بررسی خواص محصولات مورد تقاضا از نظر چگونگی ساخت و تهیه، همچنین کنترل آگهی-های تبلیغاتی مربوط
15) همکاری در بررسی ظروف و نظارت بر کیفیت بسته¬بندی مواد و ارائه نظرات مشورتی لازم
16) دادن نظر مشورتی در مورد فرمول ساخت مواد و رنگهای مجاز مصرفی در اسباب بازی کودکان
17) تهیه لیستهای رنگهای مجاز و اسانسهای مصرفی در مواد و انطباق آنها با فرمولی که متقاضیان ساخت مواد ارائه می¬کنند.
18) نظارت بر کار آموزش مأمورین که جهت بازدیدهای فنی به کارخانجات و کارگاهها اعزام می-شوند.
19) اقدام به طرح پرونده¬های ساخت و بهره¬برداری در کمیسیونهای مربوط و ادای توضیح در مورد فرمول¬ها، مشخصات مواد اولیه در صورت لزوم.
20) نظارت بر تنظیم نقشه¬های استاندارد وسائل آزمایش آزمایشگاههای کشور
21) تهیه و تنظیم مقررات، قوانین و آئین¬نامه¬های مربوط به مواد و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود در صورت لزوم و نظارت بر حسن اجرای آنها
22) تماس با کلیه سازمانهای بهداشتی مربوط و اخذ اطلاعات جدید
23) تهیه و تنظیم برنامه¬های مربوط به نحوه صدور پروانه کالاهای وارده به کشور و پروانه تأسیس و بهره¬برداری و ساخت داروها و تولید مواد
24) بررسی فرمول¬ها و ترکیبات مواد وارده به کشور و میزان اختلاف آنها با فرمول و ترکیب اولیه ارائه شده
25) اقدام به تشکیل و اداره کنفرانس، سمینارها جهت آشنا ساختن کارمندان با خط مشی و روشهای مربوط
26) تهیه گزارش و تسلیم به مقام مافوق
27) نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی اعم از اداری و فنی
28) انجام سایر امور مربوط