شرح وظایف

شرح وظایف مسئول واحد نظارت بردرمان:                                            

 1.اجرا و پیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

   2. 2.نظارت بر نحوه ارزشیابی و بازدید از عملکرد مطب، دفاتر کار،  موسسات پزشکی دولتی خصوصی  و نظارت بر  مراحل تاسیس موسسات

 

3. شرکت در جلسات  مربوط به واحد نظارت بردرمان 

                                                                                                               

4. بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی

 

5. بررسی و تائید نیاز از نظر نیرو، تجهیزات ، فضا و غیره

 

6. بررسی مشکلات موجود در بیمارستانها و راهکارهای لازم

 

7.جمع بندی و ارائه فعالیتهای واحد به معاونت درمان

 

 8.ارزیابی و ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

 

9. پیشنهاد ارجاع موارد مختلف به مراجع قضایی

 

10. نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

 

شرح وظایف کارشناسان واحد نظارت بر درمان :

1-اجرا وپیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2-بازدید از مطبها ,دفاتر کار ,موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستان ,درمانگاه ,و...)

3-ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

4-کارشناسی ونظارت بر تاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

5-بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی

6-شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بر درمان

7-انجام کلیه فعالیت های مربوط به واحد نظارت بر درمان طبق برنامه کار

8-تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش های آماری

9-مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان

10-معرفی متخلفین به مراجع قضایی

11-ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی و خصوصی )

12-بررسی و صدور گواهی اشتغال به کار وعدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط

13-نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

14-تهیه و تنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت

15-هماهنگی با سایر واحدهای ستادی شبکه (داروئی وبهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک

16-استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوءپیشینه برای موسسات