رئیس بیمارستان : دکتر مصطفی مومیوند

 

مدیر بیمارستان

امور عمومی : احمد علی طاهراصلانی