رئیس بیمارستان : دکتر ادریس خالدی 

خالدی

مدیر بیمارستان : احمد علی ظاهراصلانی

امور عمومی :