رئیس بیمارستان :..............

 

مدیر بیمارستان

جناب آقای مهدوی

امور عمومی : احمد علی طاهراصلانی