ریاست و مدیریت

رئیس بیمارستان دکتر مهدی گرمسیری 

مدیر بیمارستان مهندس هوشنگ کرمی مقدم 

کرمی مقدم